Este sitio web usa cookies propias y de terceros para mejorar la navegación, analizar la actividad de la web e interactuar con nuestras redes sociales. Al continuar navegando por nuestro sitio web, entendemos que Ud. acepta la instalación de las cookies en su navegador, según nuestra Política de Cookies.

[Aceptar y seguir]


Últimas Novedades

Miércoles, 03 de julio de 2013
AYUDAS PARA TRABAJADORES DESEMPLEADOS QUE SE CONSTITUYAN EN TRABAJADORES AUTONOMOS

Esta ayuda para emprendedores que se constituyan en trabajadores autónomos está destinada a fomentar el autoempleo a partir de una inversión mínima de 4.000€

Sol.licitud d'ajudes a treballadors desempleats que es constituïsquen en treballadors autònoms (Foment de l'Ocupació dirigit a emprenedors 2013). Servef

 

Què es pot sol·licitar?

 

Nom del tràmit

 

Sol·licitud d'ajudes a treballadors desempleats que es constituïsquen en treballadors autònoms (Foment de

l'Ocupació dirigit a emprenedors 2013). Servef

Objecte del tràmit

 

Establir per a l'any 2013 incentius i ajudes econòmiques destinats a afavorir la generació de l'ocupació a la

Comunitat Valenciana a través de la promoció de l'ocupació per compte propi.

Les ajudes compreses són subvencions a les persones desocupades que accedisquen a la seua ocupació a través

de la creació d'activitat empresarial independent.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

 

Interessats/Sol·licitants

Les persones desempleades inscrites com a demandants d'ocupació en el corresponent centre Servef que es

constituïsquen en personal autònom o professional durant l'any 2013 des de l'1 de juny de 2013.

 

Requeriments

 

a) L'inici de l'activitat de les persones sol·licitants haurà de produir-se entre l'1 de juny i el 20 de setembre de 2013,

ambdós inclosos. Es considerarà a este efecte com a data d'inici la que conste en el document de declaració d'alta

en el cens d'obligats tributaris (mod. 036 o 037).

b) Romandre inscrit com a desempleat fins a l'inici de l'activitat; així mateix, no han d'haver figurat enquadrats en el

Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el cens d'obligats tributaris durant els sis mesos anteriors a l'inici de

l'activitat.

c) No haver disfrutat en algun dels tres exercicis anteriors ni haver sol·licitat en el present exercici altres subvencions

pel mateix concepte.

d) En el cas de treballadors amb discapacitat, tindre reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per

cent, d'acord amb el que disposa l'article 1.2 de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'Igualtat d'Oportunitats, no-

Discriminació i Accessibilitat Universal de les Persones amb Discapacitat . L'acreditació del grau de discapacitat es

realitzarà d'acord amb el que disposa el Reial Decret 1414/2006, d'1 de desembre, i l'Orde 3/2010, de 26 de març, de

la Conselleria de Benestar Social, per la qual es crea la targeta acreditativa de la condició de persona amb

discapacitat.

e) Realitzar uns gastos mínims de 4.000 euros, exclosos els impostos susceptibles de recuperació; l'incompliment

del dit mínim determinarà la denegació total de la subvenció. Els gastos reflectits hauran de correspondre a

inversions en immobilitzat directament relacionades amb l'activitat a desenrotllar, gastos d'adquisició de mercaderies

o altres béns subjectes a revenda, i/o gastos d'honoraris o publicitat que tinguen la consideració de gastos de primer

establiment. Així mateix, podran justificar-se com a gastos corrents l'abonament de lloguers i de subministraments de

servicis (aigua, llum, telèfon i gas) imputables a l'exercici de l'activitat. No s'admetrà l'adquisició de béns usats,

excepte en casos de traspassos de negoci. Tampoc podran justificar-se gastos d'assessorament, gestió o viabilitat

dels projectes per un import superior a 500 euros.

 

Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

 

 

QUANTIA

 

Ajudes a les persones desempleades inscrites com a demandants d'ocupació en el corresponent centre SERVEF

que es constituïsquen en personal autònom o professional des de l'1 de juny de 2013:

a) Activitats en sectors de caràcter tradicional: la subvenció per constitució es graduarà en funció de la dificultat

d'accés al mercat de treball, d'acord amb la inclusió del sol·licitant en algun dels següents col·lectius:

1r. 4.000 euros per a desempleats en general.

2n. 5.000 euros per a jóvens desempleats de fins a 30 anys.

3r. 6.000 euros per a dones desempleades.

4t. 7.000 euros per a desempleats amb discapacitat.

5t. 9.000 euros per a dones desempleades amb discapacitat.

6t. En el cas de dones víctimes de violència de gènere, les quanties dels punts 3r i 5t s'incrementaran en un 10 per

cent.

Activitats en sectors emergents: Les quanties a què fa referència l'apartat anterior s'incrementaran en 1.000 euros en

el cas que l'activitat econòmica que haja de realitzar-se de forma autònoma s'enquadre en algunes de les divisions,

grups o classes de la classificació nacional d'activitats econòmiques 2009 (CNAE-2009) que especifica l'annex I de

l'orde de convocatòria, o el seu equivalent en la normativa que estiga en vigor.

PAGAMENT:

La liquidació de les ajudes s'efectuarà una vegada justificat documentalment el compliment dels requisits exigits en

cada cas.

 

Quan s'ha de sol·licitar?

 

Termini de presentació

 

El termini de presentació de les sol·licituds començarà a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el

DOCV núm. 7044, de 12/06/2013 i finalitzarà el 20 de setembre de 2013.

Amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud estaran donats d'alta en el cens d'obligats tributaris i en el Règim

Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

 

On s'ha d'anar?

 

DE FORMA TELEMÀTICA

A través del Registre Telemàtic: http://www.ocupacio.gva.es:7017/portal/web/home/Solicitud_telemática

DE FORMA PRESENCIAL

- En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que

pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la

d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com

en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

- També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga

estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

I, preferentment, en:

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'OCUPACIÓ SERVEF - CASTELLÓ

C/ HISTORIADOR VICIANA, 8

12002 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana

Tel: 964858650

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'OCUPACIÓ SERVEF - VALÈNCIA

AVDA. BARÓN DE CÁRCER, 36

46001 Valencia

Tel: 012

REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'OCUPACIÓ SERVEF - ALACANT

C/ PINTOR LORENZO CASANOVA, 6

03003 Alacant/Alicante

Tel: 012

 

Què s'ha de presentar?

 

1. A la sol·licitud general, s'hi adjuntarà la documentació següent, que es presentarà en dos còpies i original, el qual

serà tornat després de la compulsa:

a) Documentació acreditativa i identificativa de la persona sol·licitant i, en el seu cas, del representant legal.

b) Declaració responsable de no estar sotmesos a les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari a què fa

referència l'article 13 de la Llei 38/2003.

c) Dos exemplars originals de les dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat de domiciliació

bancària.

d) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides al beneficiari durant els tres últims exercicis fiscals.

e) Memòria autodiagnòstica del perfil emprenedor.

f) Certificat de vida laboral expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social.

g) Declaració d'alta en el cens d'obligats tributaris (mod. 036) o document únic electrònic CIRCE amb codi segur de

verificació; i resolució o certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social relativa a la inclusió en el règim

especial corresponent de la Seguretat Social. En el cas de professionals col·legiats, s'acreditarà la seua condició

d'exercents per mitjà d'un certificat emés per l'AEAT en què consten les altes i les baixes en el cens d'obligats

tributaris.

h) Declaració responsable de no haver disfrutat en els tres exercicis anteriors d'estes ajudes ni d'haver sol·licitat o

obtingut altres subvencions, ajudes o ingressos per a la mateixa finalitat.

i) Memòria relativa als gastos realitzats. Estos gastos hauran de justificar-se amb factures emeses en 2013 amb

anterioritat a la data de la sol·licitud de l'ayuda. Les factures hauran d'acompanyar-se del corresponent justificant

bancari de pagament, que reflectirà el període a què fa referència el càrrec, el càrrec en compte dels imports i la

identificació del destinatari; a estos efectes, no s'admetran meres impressions de pantalla d'Internet. El justificant de

pagament podrà ser anterior o posterior a la presentació de la sol·licitud, i en este segon cas únicament es tindran en

compte aquelles transferències efectuades fins al 20 de setembre de 2013.

j) En el seu cas, acreditació de la condició de persona amb discapacitat per mitjà del certificat de grau de discapacitat

o la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat.

k) En el seu cas, acreditació de la condició de víctima de violència de gènere per mitjà d'una sentència judicial o d'un

informe dels servicis socials públics o de la direcció general de la Generalitat competent en la matèria.

La presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització del sol·licitant perquè el SERVEF obtinga

directament l'acreditació de les dades d'identitatnt del sol·licitant, així com del compliment de les obligacions

tributàries i amb la Seguretat Social previstes en els articles 18 i 19, respectivament, del Reial Decret 887/2006, de

21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre del 2003, General de

Subvencions, i en este cas el sol·licitant no haurà d'aportar els certificats corresponents ni la documentació

identificativa.

No obstant això, el sol·licitant podrà denegar o revocar este consentiment efectuant una comunicació escrita al

SERVEF en este sentit. En este cas, hauran de presentar-se certificats originals positius de l'Agència Estatal de

l'Administració Tributària, de la Conselleria d'Hisenda yAdministración Pública i de la Tresoreria General de la

Seguretat Social expressius d'estar al corrent en el compliment de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, la

validesa dels quals haurà d'estendre's a la data de concessió i pagament de l'ajuda.

Impresos associats:

Vegeu impresos del SERVEF. Foment de l'ocupació

Impresos associats

Veure impresos del SERVEF. Foment de l'ocupació

 

Com sol·licitar-ho?

 

Passos

 

- Les sol·licituds per a l'obtenció de les ajudes es presentaran en un imprés normalitzat, junt amb la documentació

requerida. La documentació que acompanye la sol·licitud es presentarà en dos còpies i original, que serà tornat

després de la compulsa.

- La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon als directors territorials d'Ocupació dins

dels seus respectius àmbits territorials, per delegació de la Direcció General del SERVEF.

- El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de sis mesos comptats des de l'endemà de

l'entrada de la sol·licitud en qualsevol dels registres del SERVEF.

- Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat ni notificat resolució expressa, es considerarà desestimada

la pretensió per silenci administratiu.

 

Com es tramita telemàticament?

 

http://www.ocupacio.gva.es:7017/portal/web/home/Solicitud_telemática

 

Informació complementària

 

Obligacions

 

a) Facilitar totes les dades i la informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, que li siguen

requerides pel SERVEF, així com comunicar a este òrgan les incidències i les variacions que es produïsquen amb

relació a aquelles.

b) Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les

activitats subvencionades.

c) A l'efecte de difusió pública, en cas de cofinançament del Fons Social Europeu, el sol·licitant de l'ajuda haurà de

subjectar-se al que preveu el Reglament (CE) número 1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006, pel

qual es fixen les normes de desplegament del Reglament (CE) número 1083/2006, del Consell, d'11 de juliol de

2006, pel qual s'establixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenrotllament Regional, Fons

Social Europeu i Fons de Cohesió, sobre informació i publicitat del cofinançament de les ajudes pel Fons Social

Europeu. Entre les dites normes cal destacar que la concessió de la subvenció implica l'acceptació de ser inclòs en

una llista que es publicarà de forma electrònica o per qualsevol altre mitjà, en què figuraran els beneficiaris,

l'operació finançada i l'import de l'ajuda.

d) Conservar la documentació justificativa de l'aplicació dels fons rebuts durant almenys tres anys a partir del

tancament dels programes operatius per al període 2007-2013, la qual cosa s'estima que puga tindre lloc al voltant

l'any 2025.

e) Mantindre l'activitat per compte propi un mínim de tres anys.

 

Fonts jurídiques i/o documentals

 

Normativa

 

- Orde 17/2013, de 5 de juny, de la Conselleria d?Economia, Indústria, Turisme i Ocupació , per la qual es regula i

convoca la concessió de subvencions de foment de l'ocupació dirigit a emprenedors per a l'any 2013 (DOCV Núm.

7044, de 12/06/13).

- Correcció d'errors de l'Orde 17/2013, de 5 de juny, de la Conselleria d?Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ,

per la qual es regula i convoca la concessió de subvencions de foment de l'ocupació dirigit a emprenedors per a l'any

2013 (DOCV núm. 7046, de 14/06/13).

 

Llistat de normativa

 

Vegeu Corrección errors de l'Orde 17/2013, de 5 de juny (convocatòria íntegra)

 

La Generalitat desitja que esta informació li siga d'utilitat.

 

La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà

amb el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

« Volver